Thông báo: V/v Treo cờ và biểu ngữ chào mừng Đại hội lần thứ IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————-
Số: 507/TB-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v Treo cờ và biểu ngữ chào mừng
Đại hội Lần thứ IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam
———————————-

Kính gửi:

  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
  • Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

– Căn cứ Nghị quyết số 362/NQ-HĐTS ngày 31/12/2021 Hội nghị Thường niên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN kỳ 6 khóa VIII.

– Được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX, nhiệm kỳ (2022 – 2027) từ ngày 27 – 29/11/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

Để nhiệt liệt chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc Lần thứ IX, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố treo cờ và biểu ngữ tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, thành phố và Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo nội dung:

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX,
Nhiệm kỳ (2022 – 2027)
Ngày 27-29 tháng 11 năm 2022

Thời gian treo cờ và biểu ngữ từ ngày 22/11/2022.

Kính đề nghị Quý Ban thực hiện có hiệu quả nội dung tinh thần thông báo này.

Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành./.

Nơi nhận:
Như trên “để thực hiện”;
UBND, SNV/BTG, UBMTTQ tỉnh, thành phố “được biết ”;
Lưu.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI IX

 

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

1

Bài viết liên quan