Ban Tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt

02/11/2023

Trong Luật Thiện Kiến, Đức Phật dạy: “Người trì Luật là căn bản của công đức, vì nhân duyên ấy mà nhiếp lãnh các pháp.” Chính vì thế, trong các hoạt động Phật sự, khai Đại Giới đàn là Phật sự vô cùng trọng đại, nhằm duy trì giềng mối Phật pháp giữa thế gian đầy tham chấp, dối lừa. VP. BTS

Thông bạch của HĐTS V/v Tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2567

28/02/2023

Ngày 20/02/2023 HT Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN đã ra Thông bạch V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ Phật lịch 2567. VP. BTS tỉnh xin chuyển tải văn bản đến các Ban ngành và BTS trực thuộc.               VP.BTS