Công văn 62/HĐTS – VP1 V/v thực hiện Thông tư 04/2023/TT-BTC

21/02/2023

          VP.BTS

Công văn V/v lập danh sách hành giả ACKH PL2562

05/08/2017

Văn phòng BTS tỉnh

Công văn chỉ đạo của HĐTS và các Ban ngành trực thuộc

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ Số: 173/HĐTS-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020   Kính gửi:         – Ban, Viện Trung ương; – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; – Học viện Phật giáo Việt Nam,…

Công văn: V/v Tấn phong giáo phẩm

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ _______________Số: 280 /CV-BTS V/v Hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 7 năm 2020 Kính gửi:  Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố – Căn cứ điều 53, 54, 55, 56 chương IX Hiến chương GHPGVN; – Căn cứ…

Công văn về việc khảo sát, đánh giá việc gửi, thờ phụng tro cốt, di ảnh của người quá cố tại các cơ sở tự viện Phật giáo

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ Số: 195/HĐTS-VP1 V/v khảo sát, đánh giá việc gửi, thờ phụng tro cốt, di ảnh của người quá cố tại các cơ sở tự viện Phật giáo. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020 Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố Nhiều chùa ở các tỉnh, thành phố…