Công văn số 53/CV-BTS V/v Hỗ trợ xử lý đối tượng có hành vi xúc phạm đến Phật giáo

01/02/2024

Quy chế hoạt động Ban Quản Trị cơ sở tự viện thuộc GHPGVN

04/10/2023

Vào ngày 03/10/2023, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký ban hành 2 văn bản quan trọng, đó là Quy chế hoạt động Ban Quản Trị cơ sở tự viện của GHPGVN nhiệm kỳ (2022-2027) và Thông tư Hướng dẫn thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027. Như vậy, đây là lần đầu tiên Giáo hội ban hành quy chế về nội dung này kể từ khi Hiến…

Công văn 62/HĐTS – VP1 V/v thực hiện Thông tư 04/2023/TT-BTC

21/02/2023

          VP.BTS

Công văn V/v lập danh sách hành giả ACKH PL2562

05/08/2017

Văn phòng BTS tỉnh

Công văn chỉ đạo của HĐTS và các Ban ngành trực thuộc

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ Số: 173/HĐTS-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020   Kính gửi:         – Ban, Viện Trung ương; – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; – Học viện Phật giáo Việt Nam,…

Công văn: V/v Tấn phong giáo phẩm

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ _______________Số: 280 /CV-BTS V/v Hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 7 năm 2020 Kính gửi:  Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố – Căn cứ điều 53, 54, 55, 56 chương IX Hiến chương GHPGVN; – Căn cứ…

Công văn về việc khảo sát, đánh giá việc gửi, thờ phụng tro cốt, di ảnh của người quá cố tại các cơ sở tự viện Phật giáo

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ Số: 195/HĐTS-VP1 V/v khảo sát, đánh giá việc gửi, thờ phụng tro cốt, di ảnh của người quá cố tại các cơ sở tự viện Phật giáo. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020 Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố Nhiều chùa ở các tỉnh, thành phố…

Công văn V/v Thống kê Tự viện – Tăng ni

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ __________ Số: 218 /CV–BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________________________Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  11 tháng 6 năm 2020 V/v thống kê Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính gởi:     – Các Ban Chuyên ngành thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố Thực hiện Thông báo số 112/TB–HĐTS ngày 06/6/2020 của…

CV162 của BTS tỉnh V/v hướng dẫn An cư Kiết hạ PL.2564

03/08/2017

    VP,BTS

CV 129: V/v Phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị Y tế

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ Số: 129/CV-BTS V/v phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế chóng dịch Covid-19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bà Rịa Vũng Tàu ngày 18 tháng 03 năm 2020   Kính gởi: – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, Tp trong tỉnh      – Chư Tăng Ni trụ trì…