THÔNG BÁO: Về việc nhận Chứng điệp Đại giới đàn Minh Nguyệt 2023

Kính bạch chư tôn đức
Văn phòng BTS vừa nhận được Chứng điệp thọ giới Đại giới đàn Minh Nguyệt từ Trung ương chuyển về.
Kính thông báo đến chư tôn đức các tự viện có giới tử thọ giới Đại giới đàn Minh Nguyệt hoan hỷ về VP BTS tỉnh để nhận.
– Thời gian nhận: từ 8h – 10h30 (từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần).
– Địa điểm: Chùa Từ Quang, 102 Hạ Long, P.2, TP. Vũng Tàu.
Trân trọng.
VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ

Bài viết liên quan