Công văn V/v Thống kê Tự viện – Tăng ni

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
__________
Số: 218 /CVBTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________________________Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  11 tháng 6 năm 2020

V/v thống kê Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kính gởi:     – Các Ban Chuyên ngành thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
– Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Thông báo số 112/TBHĐTS ngày 06/6/2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính đề nghị Quý Ban thống kê số liệu về Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện xã hội, Nghi lễ, Văn hóa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được đầy đủ để báo cáo về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội theo như biểu mẫu Thống kê Giáo hội Phật giáo Việt Nam (kèm theo).
Để có cơ sở chính xác về các số lượng thống kê do Quý quản lý theo như biểu mẫu Thống kê Giáo hội Phật giáo Việt Nam để Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hộiBan Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính đề nghị Quý Ban sớm thực hiện theo nội dung công văn này.
Đây là Phật sự chung và cần thiết theo yêu cầu biểu mẫu thống kê của Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội để chuẩn bị Hội nghị 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính đề nghị Quý Ban sớm gởi bản Thống kê về Văn phòng Ban Trị sự tỉnh chậm nhất là ngày 20 tháng 6 năm 2020.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi đề nghị Quý Ban liên lạc Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để được hỗ trợ.
Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP-BTS
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm
CHÁNH THƯ KÝ
(Đã ký và đóng dấu)
Đại đức THÍCH NHUẬN NGHĨA

Bài viết liên quan