BTS: Thông báo V/v Thọ Thập thiện – Bồ Tát giới năm 2020

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
____________

Số: 403 /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________
           

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký thọ Bồ tát và Thập thiện của Cư sĩ, Phật tử
tại Đại Giới đàn Huệ Đăng PL. 2564 – DL. 2020

Kính gởi:      – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố
                      – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
                      – Chư Tôn đức trụ trì các Tự viện trong tỉnh
                       
Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN tại công văn số 178/CV-HĐTS ngày 10/6/2020, V/v tổ chức Đại Giới đàn “Huệ Đăng” năm 2020 và công văn số 225/BTG-PG.CĐ ngày 08/7/2020 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh, V/v Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng PL.2564 – DL.2020 vào thời gian và địa điểm như sau:

  1. Thời gian: từ ngày 22 – 26/11/2020 (nhằm ngày 08 – 12/10/Canh Tý).
  2. Địa điểm:

– Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ: Trụ xứ truyền giới dành cho Giới tử Tăng.
– Ni viện Thiện Hòa, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ: Trụ xứ truyền giới dành cho Giới tử Ni.
– Chùa Hộ Pháp, TP. Vũng Tàu: Trụ xứ truyền giới dành cho Giới tử Nam tông (Giới tử Nam tông tập trung về dự Lễ khai mạc, khai đạo giới tử, Lễ bế mạc tại Đại Tòng Lâm).
– Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, Khảo hạch Giới tử, Khai đạo Giới tử: tất cả Giới tử tập trung về Tổ đình Đại Tòng Lâm;
Theo chương trình của Đại Giới đàn sẽ tổ chức truyền giới Bồ tát và Thập thiện cho nam nữ cư sĩ, Phật tử vào ngày 25 tháng 11 năm 2020 (Nhằm 11/10/Canh Tý).
Nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính thông báo đến Quý Ban và chư Tôn đức trụ trì các Tự Viện được biết để thông báo đến cư sĩ, Phật tử tín đồ tại địa phương có nhu cầu tu học được biết để đăng ký.
– Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 09/10/2020 (nhằm ngày 22/8/Canh Tý) đến ngày 22/11/2020 (nhằm ngày 08/10/Canh Tý);
– Địa điểm phát và tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT  hoặc lấy hồ sơ xin đăng ký thọ giới Bồ tát – Thập thiện theo biểu mẫu tại địa chỉ: www.phatgiaobarịavungtau.org.vn

Vì sự nghiệp hoằng truyền mạng mạch của Như Lai trên tinh thần trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc quần sanh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính mong Quý ban phổ biến nội dung Thông báo này đến các Tự viện, Tăng Ni tại địa phương để hướng dẫn cư sĩ, Phật tử có đủ điều kiện phát nguyện thọ giới Thập thiện và Bồ tát giới theo nội dung nêu trên (đình kèm mẫu đăng ký).
Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, hạnh nguyện viên thành.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP/BTS
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm
CHÁNH THƯ KÝ
(Đã ký và đóng dấu)
Đại đức THÍCH NHUẬN NGHĨA

Mẫu đơn thọ Thập thiện – Bố Tát giới: tải về

Bài viết liên quan