Truyền Thập thiện giới và Bồ Tát giới tại Giới đàn Minh Nguyệt

Ngày 11/11/2023, trong chuỗi sự kiện của Đại Giới đàn, tại Chánh điện Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, Chư Tôn đức giới sư đã đăng đàn truyền Thập thiện giới cho 250 Giới tử (sáng) và chư Tôn đức Hội đồng Giới sư truyền Bồ Tát giới cho 700 giới tử phát nguyện thọ trì (Tối).

Trong Đàn truyền thọ Thật thiện giới, sau khi niêm hương bạch Phật, chư Tôn đức Giới sư, quang lâm bàn chứng minh an tọa. Ban nghi lễ xướng tụng kệ khai kinh và cung thỉnh Trưởng lão HT. Thích Quang Nhuận – Thành viên HĐCM, Giáo thọ A Xà Lê Đại Giới đàn, khai đạo Giới tử.

Các Giới tử được Hoà thượng Giới sư hướng dẫn phát nguyện trước Tam Bảo, xin trọn đời Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng trong mười Phương, phụng thỉnh Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh và chư Đại Bồ tát chứng minh lời phát nguyện.

Thông qua 5 điều giới cấm cơ bản của Phật tử tại gia, Hòa thượng Giới sư đã 3 lần gạn hỏi, Giới tử đã hồi đáp thanh tịnh. Các Giới tử đối trước Tam bảo phát lồ sám hối 3 nghiệp thân, khẩu, ý trước khi thọ lãnh giới pháp. Sau phần phát nguyện sám hối, Giới tử chính thức thọ giới từ chư vị Giới sư truyền trao. Trưởng lão Hoà thượng Thích Quang Nhuận đã có lời khai đạo sau khi thọ giới. Hòa thượng giảng giải về những điều cần thiết để giới tử nương vào đó thực tập sau khi đắc giới tướng, giới thể và đồng y giáo phụng hành. Nguyện trọn đời vâng giữ.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, các Giới tử vừa thọ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa, Sa Di, Sa Di Ni giới tại Đại Giới đàn Minh Nguyệt và Phật tử tại gia phát tâm thọ giới Bồ Tát vân tập về Giới trường Tăng (chánh điện Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm) để cầu thọ tịnh giới Bồ Tát. Giới tử phát nguyện thọ giới Bồ Tát 700 vị.

Tại Giới trường, Ban Nghi lễ xướng tụng kệ khai kinh và cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Ấn làm Yết Ma A Xà Lê, Hòa thượng Thích Quang Nhuận Giáo thọ A Xà Lê khai đạo Giới tử. Thượng tọa Thích Quảng Ngôn, Thượng tọa Thích Bửu Minh làm Dẫn Thỉnh sư.

Chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Giới sư niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, hướng dẫn các Giới tử sám hối ba nghiệp thanh tịnh, giáo huấn về ý nghĩa cao cả của giới Bồ Tát. Người phát tâm thọ nhận tịnh giới này, trước hết phải phát khởi tâm Bồ Đề, chí thành tha thiết cần cầu giới pháp và hết lòng vâng giữ. Bên cạnh đó, tự thân phải trưởng dưỡng tâm từ bi, thương tưởng chúng sanh, không ngại gian lao, không từ khó nhọc để hoằng dương chánh pháp, mang lại lợi ích, an vui cho cuộc đời.

Chư Giới sư đã hướng dẫn các Giới tử cung thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni làm Hòa thượng Đường đầu, cung thỉnh Bồ Tát Văn Thù làm thầy Yết Ma, cung thỉnh Bồ Tát Di Lặc làm thầy Giáo thọ, cung thỉnh mười phương Như Lai làm Tôn chứng sư và mười phương Bồ Tát làm pháp lữ trao truyền giới pháp Đại thừa của Bồ Tát.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Giới Bồ Tát là thông giới dành cho cả hàng xuất gia và tại gia. Trong Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, Bồ Tát giới gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh dành cho hàng xuất gia, 6 giới trọng, 28 giới khinh dành cho hàng tại gia.

Sau nghi thức truyền thọ Bồ Tát giới, 124 giới tử đã phát tâm tấn hương, đốt thân cúng dường Tam bảo trong không khí trang nghiêm với âm thanh trì chú Đại Bi của đại chúng và tiếng trầm hùng, ngân vang của chuông trống Bát Nhã.

Tin, ảnh: Ban TTTT Giới đàn

Bài viết liên quan