Quy định: V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi chứng nhận Tăng ni và điệp đàn thọ giới

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2023

QUY ĐỊNH

V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi chứng nhận Tăng ni và điệp đàn thọ giới

 1. Cấp chứng nhận Tăng ni
 • Đơn xin cấp chứng nhận Tăng ni (theo mẫu)
 • Sơ yếu lý lịch, dán ảnh (có xác nhận của chính quyền địa phương)
 • 01 Bản sao chứng điệp Tỳ kheo, Tỳ kheo ni (có sao y bản chánh của BTS tỉnh)
 • 01 Bản sao CCCD (có sao y bản chánh)
 • Xác nhận giới thiệu của BTS GHPGVN cấp tỉnh (theo mẫu)
 • 02 ảnh 2×3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu hoặc vàng, Ni áo tràng không chít khăn, hình chụp không quá 6 tháng, đối với Tăng ni các hệ phái sử dụng pháp phục theo truyền thống)

Lưu ý:  Xác nhận và giới thiệu cần có một số nội dung như sau:

 • Ý kiến của bổn sư (hoặc trụ trì cơ sở Tự viện đang cư trú)
 • Ý kiến của BTS GHPGVN cấp huyện
 • Ý kiến của BTS GHPGVN cấp tỉnh
 1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh chứng nhận Tăng ni, chứng điệp thọ giới
 • Đơn xin điều chỉnh chứng nhận Tăng ni/ chứng điệp thọ giới (theo mẫu)
 • Bản chính chứng nhận Tăng ni, chứng điệp thọ giới (bản củ)
 • 01 Bản sao CCCD (có sao y bản chánh)
 • 02 ảnh 2×3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu hoặc vàng, Ni áo tràng không chít khăn, hình chụp không quá 6 tháng, đối với Tăng ni các hệ phái sử dụng pháp phục theo truyền thống)
 1. Hồ sơ xin cấp lại chứng nhận Tăng ni, chứng điệp thọ giới (những trường hợp bị mất)
 • Đơn xin cấp lại chứng nhận Tăng ni/ chứng điệp thọ giới (theo mẫu)
 • Xác nhận cớ mất của chính quyền địa phương hoặc giấy xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh
 • Sơ yếu lý lịch, dán ảnh (có xác nhận của chính quyền địa phương)
 • 01 Bản sao CCCD (có sao y bản chánh)
 • Xác nhận và giới thiệu của BTS GHPGVN cấp tỉnh (theo mẫu)
 • 02 ảnh 2×3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu hoặc vàng, Ni áo tràng không chít khăn, hình chụp không quá 6 tháng, đối với Tăng ni các hệ phái sử dụng pháp phục theo truyền thống)
 1. Hồ sơ xin đề nghị điều chỉnh pháp danh và chuyển đổi hệ phái
 • Đơn xin điều chỉnh (theo mẫu)
 • Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh (xác nhận của chính quyền địa phương)
 • 01 Bản sao chứng điệp Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni (có sao y bản chánh của BTS tỉnh)
 • 01 Bản sao CCCD (có sao y bản chánh)
 • Xác nhận và giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh (theo mẫu)
 • 02 ảnh 2×3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu hoặc vàng, Ni áo tràng không chít khăn, hình chụp không quá 6 tháng, đối với Tăng ni các hệ phái sử dụng pháp phục theo truyền thống)
 • Lưu ý: Xác nhận và giới thiệu cần có một số nội dung như sau:
 • Ý kiến của bổn sư (hoặc trụ trì cơ sở Tự viện Tăng Ni đang cư trú)
 • Ý kiến của BTS GHPGVN cấp huyện
 • Ý kiến của BTS GHPGVN cấp tỉnh
 1. Cấp chứng điệp thọ giới:
 2. Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni:
 • Bằng Trung học phổ thông, Trung cấp Phật học (đối với với giới tử dưới 30 tuổi, trên 30 tuổi được miễn bằng cấp).
 • Bản sao điệp đàn Sa Di, Thức Xoa Ma Na (Thọ giới phải đủ 2 năm có sao y bản chính)
 • CCCD (Sao y bản chính)
 • Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của chính quyền địa phương)
 • 02 ảnh 2×3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu hoặc vàng, Ni áo tràng không chít khăn, hình chụp không quá 6 tháng, đối với Tăng ni các hệ phái sử dụng pháp phục theo truyền thống)

b . Thức Xoa Ma Na:

 • Bằng Trung học cơ sở, (đối với với tử dưới 30 tuổi, trên 30 tuổi được miễn bằng cấp).
 • Bản sao điệp đàn Sa Di Ni (Thọ giới phải đủ 2 năm có sao y bản chính)
 • CCCD (Sao y bản chính)
 • Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của chính quyền địa phương)
 • 02 ảnh 2×3 (chụp chính diện, nền trắng, áo nhựt bình hoặc áo tràng lam không chít khăn, hình chụp không quá 6 tháng, đối với hệ phái sử dụng pháp phục theo truyền thống)
 1. Sa Di, Sa Di Ni:
 • Bằng Tiểu học, (đối với với tử dưới 30 tuổi, trên 30 tuổi được miễn bằng cấp).
 • Giấy phát nguyện xác xuất gia, (Xuất gia phải đủ 2 năm có sao y bản chính)
 • CCCD hoặc Giấy khai sinh (Sao y bản chính)
 • Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của chính quyền địa phương)
 • 02 ảnh 2×3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo nhựt bình nâu, Ni áo nhựt bình lam không chít khăn, hình chụp không quá 6 tháng, đối với Tăng ni các hệ phái sử dụng pháp phục theo truyền thống)

VĂN PHÒNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

Bài viết liên quan