Trang nghiêm truyền giới Tỳ-kheo Ni Giới đàn Minh Nguyệt

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 11/11/2023 (nhằm ngày 28 tháng 09 năm Quý Mão), 180 giới tử Tỳ-kheo Ni Giới đàn Minh Nguyệt tại giới trường Ni – Ni viện Thiện Hòa đã được đăng đàn thọ giới. 

Tại Giới trường, sau khi chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni trang nghiêm niêm hương bạch Phật, thực hiện các nghi thức lễ Tổ, NS. Thích Nữ Diệu Niệm điển lễ hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo Ni cung thỉnh chư Tôn đức Hòa thượng Ni Đường đầu, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê và chư Tôn đức Tôn chứng Tăng-già.

Theo đó, đàn Tỳ-kheo Ni cung thỉnh NT. Thích Nữ Như Như, đương vi Hòa thượng Đường đầu; NT. Thích Nữ Như Huệ, Yết-ma A-xà-lê; NT. Thích Nữ Như Cương, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư Tôn đức Ni Tôn chứng: NT. Thích Nữ Từ Nhẫn; NT. Thích Nữ Mai Liên; NT. Thích Nữ Thông Nguyện; NT. Thích Nữ Như Thành; NT. Thích Nữ Như Dung; NT. Thích Nữ Như An; NS. Thích Nữ Đồng Liên.

Ni trưởng Yết-ma A-xà-lê đã tác pháp vấn hòa, xướng tên những Giới tử đủ điều kiện đăng đàn Tỳ-kheo Ni đến chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni liễu tri.

 

Hội đồng Thập sư Ni đã tác pháp bạch tứ Yết-ma truyền Bổn pháp cho các giới tử Tỳ-kheo Ni.

14 giờ cùng ngày, Ban Dẫn thỉnh sẽ hướng dẫn 180 giới tử Tỳ-kheo Ni đến giới trường Đại Tăng tại Đại Tòng Lâm cầu thọ Chánh pháp.

 

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TT-TT Giới đàn

Bài viết liên quan