Thọ trì Bát kỉnh ly phàm chứng chơn”

Đối với đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni, sau khi Giới tử được Hội đồng Thập sư Ni truyền Bổn pháp yết-ma, trong ngày, Giới sư Ni phải dẫn các Giới tử qua đại Tăng cầu xin Chánh pháp yết-ma.

Theo luật Phật chế, giới tử Ni muốn thọ giới Tỳ-kheo-ni phải đối trước Hội đồng Thập sư Tăng, xin pháp Yết-ma, chư Tăng đồng ý, pháp Yết-ma thành tựu thì chúng Giới tử mới được đắc giới thể Tỳ-kheo-ni. Ni trưởng Thích nữ Như Như-Đường đầu Đàn giới Tỳ-kheo-ni cùng chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni hướng dẫn chư giới tử sang cầu Chánh giới từ đại Tăng.

Giữa hai bộ đại Tăng, chư giới tử trải qua các Già nạn được quy định trong luật Phật chế trước khi được thọ nhận pháp Yết-ma thọ giới. Trong giây phút này, Giới tử phải một lòng hướng về Tam bảo, hướng về chư Giới sư chí thành tha thiết lãnh thọ Giới pháp. Nhờ chư Tăng hành pháp Yết-ma và oai đức đại Tăng mà Giới tử mới được thành tựu vô tác Giới thể.

Giới đàn trang nghiêm, chư vị Giới sư thanh tịnh, Giới tử một dạ chí thành ấy chính là nhân tố tất yếu để thành tựu đàn giới, chư Giới tử mỗi đàn ba vị xin được chư tôn Hòa thượng bạch tứ Yế-ma để chính thức đắc giới thể Tỳ-kheo, sau đó các Giới tử được hướng dẫn xả Mạn y, trao truyền ba y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước.

Giới thể cùng giới tướng được châu viên trên gương mặt 186 tân Tỳ-kheo Ni tràn đầy niềm hỷ lạc với tấm lòng cung kính biết ơn sâu sắc đến chư tôn đức Hội đồng Thập sư.

Nay Giới tướng, Giới thể đã thành tựu châu viên, Giới tử được chính thức dự vào hàng chúng Trung tôn, là thành viên của Tăng-già, thay Như-lai hoằng dương chánh pháp, gìn giữ mạng mạch của Phật pháp kế thừa mạng mạch Như-lai, hoằng dương chánh pháp.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TT-TT Giới đàn