Đại giới đàn Minh Nguyệt tấn đàn truyền Cụ túc cho 167 giới tử Tỳ-kheo

Chiều 10/11, Hội đồng thập sư Tăng chính thức tấn đàn truyền Cụ túc cho 167 giới tử Tỳ-kheo đủ điều kiện dự Đại giới đàn Minh Nguyệt, tại Tổ đình Đại Tòng Lâm (BR-VT).

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư, Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Hải Ấn (ngoại đàn), Giáo thọ A-xà-lê và chư vị tôn chứng.

Trước khi tấn đàn truyền giới, Hội đồng Thập sự vân tập lễ bái chư vị Tổ sư, quang lâm chánh điện niêm hương bạch Phật và thực hiện nghi thức sám hối.

Sau khi giới sư thân lâm an tọa giới trường, chư vị Dẫn thỉnh sư tác bạch trình duyên sự, cầu thỉnh giới sư rủ lòng từ bi truyền trao giới tướng đến chúng giới tử đang khát cầu giới pháp, giới sư niệm danh hiệu Phật chấp nhận thỉnh cầu,  Hòa thượng Thích Minh Thông cử hành pháp Yết-ma.

Bên ngoài Giới trường, Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn mỗi lần 3 vị Giới tử vào trình bạch, tác pháp Yết-ma, xin đại Tăng cho thọ giới Cụ túc với Hòa thượng Đường Đầu. Sau khi được Thất tôn chứng chấp nhận, các Giới tử lần lượt được truyền giới, kế đến là thọ y bát, tọa cụ và đẩy lọc nước.

Giới trường trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới chí thành là ba yếu tố làm nên Đại giới đàn thành tựu; Tăng Ni lấy Ba-la-đề-mộc-xoa làm thầy, phát nguyện giữ gìn giới pháp trong muôn vạn kiếp để có ngày đắc thành đạo quả Giác ngộ; Nếu ở đời còn có người giữ giới thanh tịnh, thì Tăng bảo còn thường trụ, chánh pháp được lưu truyền và đạo Phật mãi hưng thịnh. Đó là lời giáo giới  của Hòa thượng Đường đầu gửi đến các giới tử đã đắc giới.

Ban TTTT Giới đàn

Bài viết liên quan