Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Minh Nguyệt trang nghiêm thực hiện nghi thức Tuần chiểu, hô canh

Tối ngày 10/11/2023, Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Minh Nguyệt PL.2567 – DL.2023 đã trang nghiêm thực hiện nghi thức Tuần chiếu, hô canh, niệm Phật cho các Giới tử Tăng Ni nơi giới trường Đại Tòng Lâm.

Đại Giới đàn Minh Nguyệt PL.2567 được tổ chức tại thị xã Phú Mỹ, Giới trường Tăng chùa Đại Tòng và Giới trường Ni tại Ni viện Thiện Hòa diễn ra chính thức từ ngày 9 – 10/11/2023. Giới trường đã trải qua 2 ngày, chào đón giới tử, thi khảo hạch và khai mạc đại giới đàn.

Ban Kiến đàn, Ban Quản giới tử đã hướng dẫn toàn thể giới tử trang nghiêm thực hiện nghi thức Tuần chiểu. TT. Thích Bửu Minh – Ủy viên BTS tỉnh, Dẫn Thỉnh sư Đại Giới đàn đã hướng dẫn và nêu ý nghĩa nghi thức Tuần chiểu.

Sau đó, các Giới tử tay cầm đuốc và đăng, niệm Phật từng bước di chuyển quanh khuôn viên Giới trường. Theo Thiền môn thanh quy của Đại Giới đàn truyền thống Bắc truyền, các giới tử trước khi đăng đàn thọ lãnh Giới pháp phải phát tâm sám hối, sau đó thiền hành “Tuần chiểu” xung quanh giới trường. Giới đàn nơi truyền đăng tục diệm, nơi tuyển người làm Phật nên nghi thức “Tuần chiểu” trong giới đàn là một trong những nghi thức không thể thiếu, mang đậm dấu ấn nhân văn truyền thống văn hóa Phật Giáo luôn được hành trì nơi Tuyển Phật Trường. Vì Giới đàn là bước sơ cơ hướng người phát tâm tu hành đi đến giác ngộ. Cho nên cần phải tinh tấn tu trì, hạ thủ công phu sám hối. Là nét đặc trưng tiêu biểu nhằm cảnh tỉnh giới tử thanh lọc thân tâm trước khi đăng đàn thọ lãnh Giới pháp.

Sau khi thực hiện nghi thức Tuần chiểu toàn thể Giới tử trở về nội viện chỉ tịnh để chuẩn bị cho các chương trình nghi lễ tiếp theo của Đại Giới đàn.

Ban TTTT Đại Giới đàn

Bài viết liên quan