Đại Giới đàn Minh Nguyệt: Hội đồng thập sư

Đức Phật dạy: Ba cõi không an cũng như nhà lửa, người muốn vượt qua biển khổ, trước phải quy kính Tam Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh giới.


Bởi vậy, các Chức sự Giới đàn, Giới tử xem như mặt trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái cầu nghiệp xấu tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh, tham lễ các bậc cao minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm lành tự tha lưỡng lợi. Muốn vậy, mọi người phải từ con đường Giới luật mà vào, Định tuệ từ đây phát sanh, quả chứng Niết-bàn do đây thành tựu.
Giờ đây, xin lấy nước thơm rửa tay, thành kính ghi hồng danh các bậc cao đức Giới sư.

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ TĂNG

 ĐÀN TỲ KHEO:

– Đàn đầu Hòa thượng:    HT. Thích Thiện Nhơn (TP.HCM)

– Tuyên Luật sư, Yết ma A-xà-lê: HT. Thích Minh Thông (TP.HCM)

– Giáo thọ A-xà-lê:          HT. Thích Quang Nhuận (TT. Huế)

      1. Thích Hải Ấn (Ngoại đàn)

– Đệ nhất tôn chứng:        HT. Thích Trí Châu (BR-VT)

– Đệ nhị tôn chứng:         HT. Thích Giác Tùng (BR-VT)

– Đệ tam tôn chứng:        HT. Thích Như Thị (BR-VT)

– Đệ tứ tôn chứng:           HT. Thích Thiện Pháp (Cần Thơ)

– Đệ ngũ tôn chứng:        HT. Thích Minh Thiện (Long An)

– Đệ lục tôn chứng:         HT. Thích Thông Hòa (Phú Yên)

– Đệ thất tôn chứng:        HT. Thích Minh Thuận (BR-VT)

ĐÀN SA DI:

– Đàn đầu Hòa thượng:   HT. Thích Thiện Pháp (TP.HCM)

– Yết ma A-xà-lê:            HT. Thích Minh Thông (TP.HCM)

– Giáo thọ A-xà-lê:          HT. Thích Hải Ấn (TT. Huế)

– Đệ nhất tôn chứng:       HT. Thích Giác Liêm (TP.HCM)

– Đệ nhị tôn chứng:         HT. Thích Giác Thông (BR-VT)

– Đệ tam tôn chứng:        HT. Thích Thông Thiền (BR-VT)

– Đệ tứ tôn chứng:           HT. Thích Minh Hòa (BR-VT)

– Đệ ngũ tôn chứng:        HT. Thích Thông Không (BR-VT)

– Đệ lục tôn chứng          HT. Thích Định Minh (BR-VT)

– Đệ thất tôn chứng:        HT. Thích Huệ Minh (BR-VT)

DẪN THỈNH SƯ:         

– Đệ nhất Dẫn thỉnh:       TT. Thích Trí Thông (Tp. HCM)

– Đệ nhị Dẫn thỉnh:         TT. Thích Bửu Minh (BR-VT)

– Đệ tam Dẫn thỉnh:        TT. Thích Pháp Luân (BR-VT)

– Đệ tứ Dẫn thỉnh:           ĐĐ. Thích Nguyên Hưng (TP.HCM)

 

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ NAM TÔNG
ĐÀN TỲ KHEO

– Đàn đầu: Hòa thượng Viên Minh
– Yết-ma A-xà-lê: Hòa Thượng Bửu Chánh
– Giáo thọ A-xà-lê:          Thượng tọa Giác Trí

– Đệ nhất Tôn chứng:      Hòa thượng Minh Giác

– Đệ nhị Tôn chứng:        Hòa thượng Thiện Pháp
– Đệ tam Tôn chứng:       Hòa thượng Pháp Cao
– Đệ tứ Tôn chứng:          Hòa thượng Thiện Nhân
– Đệ ngũ Tôn chứng:       Hòa Thượng Tăng Định
– Đệ lục Tôn chứng:        Hòa thượng Giác Giới
– Đệ thất Tôn chứng:       Hòa thượng Pháp Tông

ĐÀN SA DI VÀ TU NỮ

– Đàn đầu: Hòa thượng Thiện Tâm
– Yết-ma A-xà-lê:    Thượng tọa Giác Trí
– Giáo thọ A-xà-lê:          Thượng tọa Minh Hạnh

– Đệ nhất tôn chứng:       Thượng tọa Chánh Minh

– Đệ nhị Tôn chứng:        Thượng tọa Thiện Hạnh
– Đệ tam Tôn chứng:       Thượng tọa Bửu Hiền
– Đệ tứ Tôn chứng:          Thượng tọa Thắng Phước
– Đệ ngũ Tôn chứng:       Thượng tọa Pháp Thông
– Đệ lục Tôn chứng:        Thượng tọa Chánh Nghiệp
– Đệ thất Tôn chứng:       Đại đức Khánh Tuệ

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ NI

ĐÀN TỲ KHEO NI

          – Đàn đầu Hòa thượng:    NT. Thích nữ Như Như (Ni viện Thiện Hòa)

          – Yết ma A xà lê:             NT. Thích nữ Như Huệ (Chùa Huê Lâm I)

          – Giáo thọ A xà lê:           NT. Thích nữ Như Cương (Tu viện Tuệ Giác)

          – Đệ nhất Tôn chứng:      NT. Thích nữ Từ Nhẫn (Chùa Phước Viên)

          – Đệ nhị Tôn chứng:        NT. Thích nữ Mai Liên (Tịnh xá Ngọc Lâm)

          – Đệ tam Tôn chứng:       NT. Thích nữ Thông Nguyện (Long Nhiễu Ni Tự)

          – Đệ tứ Tôn chứng:          NT. Thích nữ Như Thành (Thiền viện  Huệ Chiếu)

          – Đệ ngũ Tôn chứng:       NT. Thích nữ Như Dung (Chùa Long Vân)

          – Đệ lục Tôn chứng:        NT. Thích nữ Như An (Chùa Quy Sơn)

          – Đệ thất Tôn chứng:       NT. Thích nữ Đồng Liên (Chùa Hương Lâm)

          – Điển lễ:                        NS. Thích nữ Diệu Niệm (Chùa Huyền Không)

 

ĐÀN THỨC XOA MA NA

           – Đàn đầu Hòa thượng:  NT. Thích nữ Như Từ (Chùa Phước Quang)

           – Yết ma A xà lê:            NT. Thích nữ Hoằng Khâm (Chùa Huệ Quang)

           – Giáo thọ A xà lê:          NT. Thích nữ Hạnh Nghiêm (Chùa Phước Khánh)

          – Đệ nhất Tôn chứng:      NS. Thích nữ Tâm Huệ (Chùa Thường Hạnh)

          – Đệ nhị Tôn chứng:        NS. Thích nữ Như Thiện (Chùa Kiều Đàm Di)

          – Đệ tam Tôn chứng:       NS. Thích nữ Tịnh Nhẫn (Chùa Bảo Châu)

          – Đệ tứ Tôn chứng:          NS. Thích nữ Phấn Liên (Tịnh xá Ngọc Phước)

          – Đệ ngũ Tôn chứng:       NS. Thích nữ Như Thắng (Chùa Hải Đức)

          – Đệ lục Tôn chứng:        NS. Thích nữ Tùng Hòa (Chùa Kim Hải)

          – Đệ thất Tôn chứng:       NS. Thích nữ Như Tín (Chùa Quy Sơn)

          – Điển lễ:                        NS. Thích nữ Tâm Không (Chùa Bửu Tích)

 

ĐÀN SA DI NI

           – Đàn đầu Hòa thượng:  NT. Thích nữ Thuần Trí (Thiền viện Huệ Chiếu)

           – Yết ma A xà lê:            NT. Thích nữ Hạnh Nhân (Chùa Phước Tánh)

           – Giáo thọ A xà lê:          NS. Thích nữ Hạnh Bình (Chùa Bảo Hải)

          – Đệ nhất Tôn chứng:      NT. Thích nữ Diệu Bình (Chùa Tường Vân)

          – Đệ nhị Tôn chứng:        NS. Thích nữ Hạnh Điềm (Thiền viện Chơn Không Ni)

          – Đệ tam Tôn chứng:       NS. Thích nữ Đồng Anh (Chùa Linh Bửu)

          – Đệ tứ Tôn chứng:          NS. Thích nữ Thiền Tánh (Thiền viện Phổ Chiếu)

          – Đệ ngũ Tôn chứng:       NS. Thích nữ Như Huệ (Chùa Minh Phước)

          – Đệ lục Tôn chứng:        NS. Thích nữ Như Hạnh (Chùa Linh Quang)

          – Đệ thất Tôn chứng:       NS. Thích nữ Điều Liên (Tịnh xá Ngọc Bích)

          – Điển lễ:                        NS. Thích nữ Chúc Nhẫn (Chùa Kim Liên)

Bài viết liên quan