Chương trình Đại Giới đàn Minh Nguyệt

Điều Ngự tử phảỉ ý thức lời Đức Phật dạy: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, người muốn vượt qua biển khổ, trước phải quy kính Tam Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh giới.” Vì cần cầu tịnh giới nên Giới tử phải tha thiết tuân hành các hướng dẫn, khai hóa của Chư Tôn đức tại Tuyển Phật Trường, đó cũng là một cách tỏ bày tâm nguyện cầu đạo cả vô thượng bồ-đề mà không khởi tâm hiềm khích, bất tuân.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI GIỚI ĐÀN MINH NGUYỆT

 

VP. BTS tỉnh

Bài viết liên quan