GIỚI THÂN HUỆ MẠNG

(Đạo từ của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội tại Đại Giới đàn Thiện Hòa I – năm 1993)

Trước hết xin kính mừng tất cả ở nơi hội trường đạo tràng này và cũng cầu nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ toàn thể đạo tràng được thành tâm an lạc, thêm phước thêm thọ, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, đạo hạnh trang nghiêm.

Tôi đến đây với địa vị chứng minh Đường đầu Hòa thượng của giới đàn Thiện Hòa 4 này, do đó tôi ân cần khuyên bảo các Tăng Ni. Trước hết với giới tử là những người sẽ thọ giới và với các vị giới sư tôi lại là Đường đầu, nên xin phép tất cả đạo tràng này để có những lời nhắc nhở các giới tử.

Theo Phật dạy được thân người là khó, lại được toàn vẹn mắt tai mũi lưỡi, lục căn đầy đủ không thiết sót là rất khó. Được thân người toàn vẹn rồi, lại được gặp Phật pháp lại là điều khó hơn. Chư Phật ra đời rất khó gặp, giáo pháp Phật lưu truyền gặp được rất khó. Không những gặp Phật pháp rồi lại được tin tưởng, có nhân duyên lành xuất gia làm người con chính thức của Đức Phật, đó là điều khó trong tất cả những điều khó.

Mục đích Phật ra đời là làm sao cho chúng sanh hết khổ, bớt khổ. Cái khổ lớn nhất của chúng sanh là dòng lục đạo sanh tử luân hồi, lên trên mới đến những bậc Hiền Thánh giải thoát tự tại. Giờ đây chúng ta hiện đang ở trong lục đạo, phạm vi của sanh tử luân hồi. Theo lời Phật dạy làm sao để có thể ra khỏi khổ. Khổ đó là cái quả cái báo, nó phải có cái nhơn cái nghiệp. Cái nhơn đó là hoặc mà ta thường gọi là những phiền não (tóm tắt là tham sân si). Cái nghiệp của nó là phần kế, nó trực tiếp để thành ra quả khổ, nghiệp đó chung lại dù thiện hay ác cũng là hữu lậu, hữu lậu dù nhiều hay ít cũng gây ra quả báo khổ ít hay nhiều. chúng ta ở trong sanh tử luân hồi thường được thân người này có hưởng những sự vui, nhưng đó là vui tạm, và vui đó lại là nhân khổ cho tương lai. Chung chung lại thì quả báo lại người nói riêng trong lục đạo cũng đều là khổ hết cả. Nếu không phải quả cũng là nhân để thành quả khổ. Muốn ngăn quả báo khổ, phải đối trị cái trực tiếp gây ra khổ, đó là nghiệp. Nghiệp từ nơi thân khẩu ý luôn luôn phát hiện ra những điều mà nếu trong phạm vi hữu lậu các bậc Thánh nhìn xuống thì nó là trực tiếp đưa đến quả khổ tương lai mà thôi.

Cho nên đầu tiên người nào vào nhà Phật, xưng con Phật thì phải giữ gìn những giới cấm để ngăn những nghiệp những điều xấu quấy sai trái, lỗi lầm, phải dùng nơi giới Phật để ngăn, nếu ngăn được thì quả khổ ở tương lai sẽ không còn tái diễn.

Tuy nhiên ở nơi nghiệp đó phải có gì là chủ động để nó phát ra, đó chính là những hoặc phiền não, những tham lam, sân si tật đố, bỏn xẻn tham vọng… Tất cả những gì mà không tốt đẹp tức những hoặc phiền não đó điều khiển thân khẩu ý tưởng của mình, phát ra những hành vi lời nói ý tưởng không tốt, nó có thể sai trái làm khổ mình khổ người. Giới Phật dùng để ngăn nhưng ngăn chưa phải là chánh mà chỉ là tạm thời thôi, cho nên phải trau dồi thêm những định huệ, nhưng nếu không giữ giới thì định huệ không thể phát sanh được vì do nơi nghiệp làm tăng trưởng hoặc những phiền não. Tôi nhắc lại, từ hoặc phiền não mà phát ra nghiệp, từ nơi nghiệp làm lớn mạnh hoặc phiền não. Muốn đối trị hoặc phiền não đó phải dùng định và huệ.

Quý vị đã thọ giới thì cần phải học giới cho biết, để giữ giới để ngăn nghiệp. Khi nghiệp được ngăn rồi thì với sự tu học của mình mới có thể phát huy kết thành chánh định. Từ định mới đè được nghiệp hoặc nghiệp phiền não đang là màn tối che đậy chơn tâm sáng suốt của mình. Ai cũng vậy, tất cả chúng sanh trong lục đạo đều có chơn tâm sáng rồi. nhờ chánh định mà hoặc phiền não đó gom lại đè xuống, thì chơn tâm tự phát triển sáng suốt, đó là chánh trí huệ phá tan hoặc phiền não. Cho nên muốn dứt hoặc phiền não cần phải có chánh trí huệ, muốn có chánh trí huệ phải có chánh định, muốn được định phải có chánh giới của Phật. Quý vị phải hết sức trân trọng chú tâm để thọ giới được thuận duyên, quý vị phải trân trọng, vì nó là hy hữu ít có. Nhờ có sự trân trọng nên khi thọ giới, giới mới được thành tựu. Cho nên từ đây cho đến giờ thọ giới quý vị phải giữ tâm thanh tịnh, phải biết rằng thân người là khó, xuất gia thật không dễ, gặp Phật pháp được thọ giới là điều khó trong những sự khó. Nên phải trân trọng nó phải luôn di ngưỡng nơi giới, phải khát khao nơi giới sư, nơi giới của Phật, giờ phút ngắn ngủi này quý vị nên để ý.

Lần sau cùng tôi cũng thành tâm kính chúc quý vị giới sư thân tâm thanh tịnh, trí huệ sáng suốt, đạo tâm đạo lực đều dõng mãnh, để đem công đức, giới đức của mình ban bố truyền trao cho giới tử.

Hồ trì giới thể tròn ba tướng

Hải chúng cao đăng Bát nhã đàn.”

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Bài viết liên quan