Công văn 154/CV/BTS Về việc Tổ chức Đại lễ Phật Đản

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
——–
Số: 154/CV/BTS

V/v Đăng ký địa điểm tổ chức
Đại lễ Phật đản PL.2562 – DL.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 05 năm 2018
Kính gởi: Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố

Thực hiện thông bạch số 049/TB.HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 23/03/2018 V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562;
Căn cứ nội dung Phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2562 – DL.2018 của Ban Trị sự GHGPVN tỉnh ngày 11/04/2018;

Ban Thường trực Ban Trị sự GHGPVN tỉnh đã đăng ký tổ chức Đại lễ kỹ niệm lần thứ 2642 năm – Phật lịch 2562 (2642 – 80 = 2562) ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh vào 02 ngày  14-15/04/ Mậu Tuất (Nhằm ngày 18-19/05/2018) tại Trung tâm Văn hoá – Thông tin thể thao thành phố Vũng Tàu số 01 Ba Cu, phương 1, Tp. Vũng Tàu.

Để Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 được tổ chức tại địa phương đồng bộ theo như kế hoạch, Ban Thường trực Ban Trị sự GHGPVN tỉnh kính đề nghị Quý Ban đăng ký điểm tổ chức Lễ đài và lập Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản tại địa phương với UBND cùng cấp để được hỗ trợ trong việc tổ chức. Nếu địa phương nào có khó khăn trong việc tổ chức, Quý Ban báo cáo về Văn phòng Ban Trị sự tỉnh để Giáo hội có giải pháp và tháo gỡ những vướng mắc.

Đồng thời, đề nghị Quý Ban sớm báo cáo về địa điểm tổ chức Lễ đài chính tại địa phương và số lượng xe hoa về Văn phòng Ban Trị sự GHGPVN tỉnh trước ngày 10/05/2018 để Ban Thường trực Ban Trị sự GHGPVN tỉnh đề cử Chư tôn đức Giáo phẩm đại diện Ban Trị sự tỉnh đến tham dự và chứng minh.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHGPVN tỉnh cũng đề nghị Quý Ban thông tri đến Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trở về tham dự Đại lễ Phật đản tại Lễ đài chính của Ban Trị sự GHGPVN tỉnh vào thời gian và địa điểm nói trên.

Vì công tác Phật sự chung, Ban Thường trực Ban Trị sự GHGPVN tỉnh kính đề nghị Quý Ban thực hiện tốt nội dung công văn này.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành./.

Nơi nhận:
– Như trên
– UBND, UBMTTQVN, BDV
SNV – BTG; Phòng PA88-CA tỉnh;
– UBND, UBMTTQVN, BDV
PNV – TG; Công an các huyện, Tp

“Để biết và giúp đở”

– Lưu VP/BTS.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký và đóng dấu)Hoà thượng THÍCH QUẢNG HIỂN

Bài viết liên quan