Tu viện Vạn Liên cúng dường 2 trường hạ tập trung tại TP.Vũng Tàu

Hằng năm, vào mùa An cư Kiết hạ, chư tôn thiền đức Tăng Ni tập trung tại các trú xứ tịnh tu đạo nghiệp, theo truyền thống mà Đức Phật và các hàng Tỳ-kheo thuở xưa từng làm. Trong khoảng thời gian này quý Tăng Ni ở các tự viện đều chuyên tu nghiêm mật, nhằm thanh tịnh ba nghiệp, tăng trưởng đạo tâm, trau dồi đạo hạnh.

Trên tinh thần đó, nhằm kết duyên lành cao thượng với Tam Bảo, tăng trưởng đạo tâm, hộ trì cho chư Tôn Đức Tăng Ni chuyên tâm tu tập, gieo trồng thiện căn công đức. Chiều ngày 16-6-2024 (11-5-Giáp Thìn), đạo tràng Tu viện Vạn Liên – TP.Vũng Tàu, được sự chứng minh của Hòa thượng Ân sư thượng Hoằng hạ Tri – Trưởng Tông môn Vạn Đức, Trụ trì tu viện Vạn Liên và sự chỉ dạy của quý Tôn đức tại trú xứ, đạo tràng Phật tử câu hội về chùa Liên Trì (trường hạ dành cho chư Tăng) và chùa Vạn Phước (trường hạ dành cho chư Ni) tác pháp cúng dường.

Với tất cả công đức lành này, nguyện cho Phật pháp trường tồn mãi ở thế gian để làm lợi ích cho chúng sanh, làm chỗ nương tựa cho số đông.

Tu viện Vạn Liên – Vũng Tàu

Bài viết liên quan