Giới tử thi tụng Luật Trường hàng tại Giới đàn Minh Nguyệt

PSO – Tối ngày 09/11/2023, chư Tôn đức Hội đồng Giám khảo Đại Giới đàn Minh Nguyệt đã tổ chức thi tụng Luật Trường hàng cho các Giới tử Tăng tại Trùng Tuyên Luật Đường Tăng (Chánh điện Phật Học Viện Trường TCPH Đại Tòng Lâm), cho các giới tử Ni tại Trùng Tuyên Luật Đường Ni (ni viện Thiện Hòa).

Giáo khảo kiểm tra Giới tử tụng luật
Giới tử tụng luật Trường hàng

Tại Trùng Tuyên Luật Đường Tăng có 124 Giới tử đăng ký tham gia thi tụng luật và có 231 Giới tử Ni đăng ký.

Tụng luật Trường hàng Giới đàn Ni

Luật Trường hàng gồm: Tỳ ni, Sa di, Oai nghi, Cảnh sách là 4 quyển luật căn bản dành cho người xuất gia. Các Giới tử tụng 4 quyển ngồi trước, kế đến giới tử tụng 3 quyển và 2 quyển. Các Giới tử đăng ký thi tụng Luật sẽ được Hội đồng Giám khảo cộng điểm vào kết quả khảo hạch trước đó để xếp hạng cao thấp và theo đó xếp tấn đàn truyền giới.

Tụng luật Trường hàng Giới đàn Ni

Được biết, trong 10 Giới đàn trước đó do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức đều có tổ chức thi tụng Luật, nhờ học thuộc lòng Luật các giới tử hiểu biết về các oai nghi tế hạnh, chánh niệm và tỉnh thức trong đi, đứng, nằm, ngồi… Qua đó, giúp người xuất gia nuôi lớn đạo tâm, hoàn thiện đời sống phạm hạnh và thành tựu lý tưởng cao đẹp thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.

Tin, ảnh: Ban TTTT Giới đàn

Bài viết liên quan