Khái quát An cư và Tự tứ theo truyền thống Bắc truyền

Khái quát An cư và Tự tứ theo truyền thống Bắc truyền

 •   26/06/2020 05:49:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 26/6/2020, TT. Thích Thiện Thuận quang lâm Trường hạ Tổ đình Đại Tòng Lâm thuyết giảng chủ đề “Khái Quát An Cư và Tự Tứ Theo Phật Giáo Bắc Truyền” với sự tham dự của khoảng 1500 Tăng Ni hành giả an cư của 8 trường hạ trong địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Bố tát và An cư

Bố tát và An cư

 •   13/06/2020 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0

Đại lễ Phật đản PL.2564 tại VP. BTS tỉnh

Đại lễ Phật đản PL.2564 tại VP. BTS tỉnh

 •   07/05/2020 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0

Thập đại đệ tử: Tôn giả A Nan Đà - Đa văn đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả A Nan Đà - Đa văn đệ nhất

 •   06/03/2020 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0

Khi ấy, Tôn-giả Đại Mục-kiền-Liên suy nghĩ: “Đức Thế-Tôn muốn vị nào làm thị-giả, ý Ngài đặt vào vị Tỳ-kheo nào? Ngài muốn ai chăm sóc cho xứng ý, và ghi nhớ lời Ngài dạy mà không quên mất ý nghĩa? Có lẽ ta nên nhập Như-kỳ tưởng-định để quán sát tâm niệm của toàn thể đại-chúng”. Nghĩ rồi, Tôn-giả liền thực hành ngay và biết Thế-Tôn muốn chọn Tôn-giả A-Nan-Đà, vì ý Ngài đặt vào A-Nan-Đà.

Thập đại đệ tử: Tôn giả La Hầu La - Mật hạnh đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả La Hầu La - Mật hạnh đệ nhất

 •   05/03/2020 06:53:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

Đức Phật khuyên La Hầu La cần cẩn thận lời nói, giống như con voi bảo vệ cái vòi, mở miệng nói dối dù nói chơi huệ mạng của người sẽ mất. Con voi ra trận mà không biết bảo vệ cái vòi thì chẳng còn biết sợ gì hết. Con người không cẩn thận, cân nhắc lời nói để cứ nói lừa, nói dối sẽ không có tàm quý và không có một việc xấu xa nào mà không làm. Bởi thế con người hãy ráng giữ miệng giữ mồm. Nghe Đức Phật răn dạy, La Hầu La tỉnh ngộ phát nguyện sửa đổi oai nghi, bỏ lời dối gạt, âm thầm vắng vẻ tu luyện mật hạnh.

Thập đại đệ tử: Tôn giả Ưu Bà Ly - Trì luật đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả Ưu Bà Ly - Trì luật đệ nhất

 •   25/02/2020 04:54:00 PM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0

Trong cuộc sống, từ quốc gia xã hội, đến đoàn thể, luật pháp, nội quy, điều lệ là những điều kiện giúp cho tổ chức được kiện toàn, vững mạnh, trường tồn. Ngược lại trong một tổ chức có nhiều người không giữ nội quy, điều luật sẽ trở thành ô hợp dễ tan rã, cụ thể như trong quân đội nếu không có kỷ luật sắt, khi ra trận sẽ bị thất bại. Với tôn giáo cũng thế, tín đồ không tuân giữ điều răn cấm, đạo giáo sẽ bị suy tàn. Khi Đức Phật sắp Niết Bàn, Ngài A Nan hỏi Phật nhiều vấn đề trong đó có câu hỏi:Sau khi Thế Tôn Niết Bàn chúng con nhận ai làm thầy?

Thập đại đệ tử: Tôn giả Ma Ha Ca Diếp - Đầu Đà đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả Ma Ha Ca Diếp - Đầu Đà đệ nhất

 •   23/02/2020 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0

Phật bảo : ‘Nay ta có chánh pháp nhãn tạng, đó là tâm nhiệm mầu của niết-bàn, chẳng sanh, chẳng diệt, các vị nghĩ thế nào? Nó có hình tướng gì chăng ? Không, nó là vô tướng; Các vị bảo nó chẳng có tướng gì ư ? Nó lại có hình tướng đó ! Cho nên thực tướng là vô tướng, chẳng chỗ nào là chẳng tướng. Đó là một pháp môn vi diệu chẳng thể nghĩ bàn, văn tự không thể tả ra được. Lọai pháp môn mà nay ta chỉ dạy các vị là một thứ đặc biệt truyền thọ ngoài giáo điển và pháp môn đó ta đã truyền cho Ma-ha Ca Diếp rồi !’

Thập đại đệ tử: Tôn giả A Na Luật - Thiên nhãn đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả A Na Luật - Thiên nhãn đệ nhất

 •   22/02/2020 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0

Trong nhân loại, giữa nam và nữ, nam mang tính lý trí và năng động, còn nữ thiên về tình cảm nên nặng tính thụ động và đặc biệt là tôn giáo tính. Bởi thế trong các cuộc lễ tôn giáo phái nữ chiếm nhiều hơn, ngưòi đi tu cũng chiếm đa số.

Thập đại đệ tử: Tôn giả Ca Chiên Diên - Đệ nhất nghị luận

Thập đại đệ tử: Tôn giả Ca Chiên Diên - Đệ nhất nghị luận

 •   21/02/2020 06:51:00 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0

Chân lý cứu đời của Đức Phật thì trường tồn bất biến dù trải qua ngàn năm vạn kiếp. Do đó, Ca Chiên Diên càng tuyên dương Phật pháp thì đạo tâm càng sung mãn. Đối với Ngài, làm sứ giả của Đức Phật là một vinh hạnh lớn vì thế lòng tin và sự nhiệt thành của tôn giả đã biến đại danh Ca Chiên Diên bay xa như hương hoa thơm ngát làm cho ai ai cũng quý mến và kính phục.

Thập đại đệ tử: Tu-bồ-đề - Giải không đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tu-bồ-đề - Giải không đệ nhất

 •   20/02/2020 05:38:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0

Trong bản chất trí tuệ nầy thanh tịnh và vắng lặng, trong suốt như hư không, cho nên gọi là không trí có nghĩa là trí tuệ hiểu về tánh không của các pháp, vì các pháp hiện tượng vốn là duyên sinh cho nên tự thể nó là không, thảy đều giả hữu, hết thảy đều vô ngã, sâu xa. Tánh này không thật sâu xa huyền diệu, ngôn thuyết không diễn tả hết, tâm tư cũng khó hiểu thấu, vì không mà có, có mà không, nói theo lý Bát Nhã là chân không diệu hữu. Khi Phật nói kinh Bát Nhã trong số 1.250 vị đại A La Hán nói chung, 10 đại đệ tử nói riêng, người thấu hiểu không trí hơn hết là Tu Bồ Đề, bậc Giải Không Đệ Nhất.

Thập đại đệ tử: Tôn giả Phú Lâu Na - Thuyết pháp đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả Phú Lâu Na - Thuyết pháp đệ nhất

 •   19/02/2020 06:16:00 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0

Thập đại đệ tử: Tôn giả Mục Kiền Liên - Thần thông đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả Mục Kiền Liên - Thần thông đệ nhất

 •   18/02/2020 08:58:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0

Thập đại đệ tử: Tôn giả Xá Lợi Phất - Trí huệ đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả Xá Lợi Phất - Trí huệ đệ nhất

 •   17/02/2020 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0

Ban biên tập Website xin giới thiệu hành trạng về Thập Đại đệ tử của đức Phật do Thượng toạ Thích Thiện Thuận Phó Trưởng Ban Trị sự - Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuyết giảng.

Thị xã Phú Mỹ: Thuyết pháp độ vong tại chùa Phổ Quang

Thị xã Phú Mỹ: Thuyết pháp độ vong tại chùa Phổ Quang

 •   28/08/2019 06:26:00 PM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0

Tăng pháp Yết ma

Tăng pháp Yết ma

 •   15/06/2019 06:28:00 PM
 •   Đã xem: 884
 •   Phản hồi: 0

8h30 sáng ngày 15/06/2019 TT Thích Thiện Thuận Phó TB kiêm TB Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thuyết giảng tại Trường hạ Đại Tòng Lâm với chủ đề "Tăng pháp An Cư"

Người dẫn đường

Người dẫn đường

 •   13/06/2019 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 458
 •   Phản hồi: 0

13h30 Tại Hội trường Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự; TT Thích Nhật Từ đã có buổi pháp thoại với Hành giả An cư Trường hạ Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa

Truyền thống An cư

Truyền thống An cư

 •   12/06/2019 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 691
 •   Phản hồi: 0

An cư kiết hạ là một hình thức sinh hoạt đặc thù của chư Tăng. Trong thời gian an cư, đời sống Tăng-già có những Tăng sự mà ngày thường không có như xuất giới, tự tứ… Tất cả những hoạt động Tăng sự như vậy đều được Đức Phật tùy duyên chế định. Việc thực hiện nghiêm túc các pháp ấy, không chỉ là sự phụng hành lời dạy của Ngài “lấy giới luật làm thầy”, mà còn giúp đoàn thể Tăng già ổn định, trường tồn

Đại lễ Phật đản PL 2563: Văn nghệ cúng dường

Đại lễ Phật đản PL 2563: Văn nghệ cúng dường

 •   19/05/2019 12:44:00 AM
 •   Đã xem: 930
 •   Phản hồi: 0

TT Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh thuyết giảng nhân đại lễ Phật đản PL 2563

TT Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh thuyết giảng nhân đại lễ Phật đản PL 2563

 •   18/05/2019 11:57:00 PM
 •   Đã xem: 872
 •   Phản hồi: 0

19h00 ngày 18/05/2019 (Nhằm ngày 14/04 âm lịch) Tại lễ đài chính Lễ Phật đản PL 2563 của BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thượng toạ Thích Thiện Thuận Phó Trưởng ban TS kiêm Trưởng Ban Hằng Pháp tỉnh đã có bài giảng cho bà con Phật tử. BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài giảng của Thượng toạ


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây