Kế hoạch tổ chức Trường hạ của BTS GHPGVN tỉnh

Thứ tư - 20/05/2020 17:00

Kế hoạch tổ chức Trường hạ của BTS GHPGVN tỉnh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
____________
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  20  tháng 5 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ PL.2564 – DL. 2020
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
 
Căn cứ tinh thần Thông bạch số 123/TB-HĐTS ngày 11/5/2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc Hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ PL.2564;
Căn cứ nội dung công văn số: 162/CV-BTS ngày 12/5/2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, V/v hướng dẫn việc tổ chức ACKH PL.2564 - DL.2020 cho Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố thuộc tỉnh theo Kế hoạch cho chư Tăng Ni trong tỉnh có điều kiện tu học trong 3 tháng;
Nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh lập Kế hoạch tổ chức 02 điểm An cư Kiết hạ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dành cho chư Tăng và chư Ni riêng biệt trong tỉnh tu học theo Kế hoạch như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
  • Thời gian: - Từ ngày 07/6/2020 - 27/8/2020 (nhằm 16/4N - 09/7/ÂL).
  • Địa điểm:    - Trường TCPH Đại Tòng Lâm, thị xã Phú Mỹ (chư Tăng)
                             - Ni viện Thiện Hòa, thị xã Phú Mỹ (chư Ni)
II. BAN TỔ CHỨC:
Ban Chứng minh:
  • HT. Thích Quảng Hiển
  • HT. Thích Giác Cầu
  • HT. Thích Minh Thuận
Ban Tổ chức:
Trưởng Ban:            - ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
Phó ban:
- TT. Thích Thiện Thuận                           - ĐĐ. Thích Nguyên Thái
- TT. Thích Nhuận Phước                         - ĐĐ. Thích Vĩnh Tế
- TT. Thích Tâm Trụ                                  - ĐĐ. Thích Nhuận Bảo
- ĐĐ. Thích Giác Phương                         - ĐĐ. Thích Khai Tâm                                
- NT. Thích nữ Như Như                           - NS. Thích nữ Hạnh Nhân
Thư ký:
- TT. Thích Trí Định                                    - ĐĐ. Thích Thị Minh
- ĐĐ. Thích Quảng Ngữ                             - NS. Thích nữ Như Bảo
- SC. Thích nữ Huệ Chánh
Thủ quỹ:        - NS. Thích nữ Như Diên

Các Tiểu ban:         
Tiểu ban Giảng huấn:       
- TT. Thích Thiện Thuận
- Ban Hoằng pháp TW và Ban Hoằng pháp tỉnh
Tiểu ban Nghi lễ:      
- TT. Thích Nhuận Phước                - TT. Thích Pháp Luân
- TT. Thích Đức Chơn                      - TT. Thích Nhuận Như
- ĐĐ. Thích Nhuận Thức                 - TT. Thích Quảng Phổ
* Chủ Hương: TT. Thích Nhuận Phước
* Duy Na: TT. Thích Đức Chơn
* Tụng giới kiêm Duyệt Chúng:
- TT. Thích Pháp Luân                     - TT. Thích Quảng Phổ
Tiểu ban Kiểm Soát:
- TT. Thích Trí Định                        - ĐĐ. Thích Vĩnh Tế
- ĐĐ. Thích Khai Tâm                     - ĐĐ. Thích Thị Minh         
Tiểu ban Trần thiết:
- ĐĐ. Thích Nhuận Ý
- Tăng sinh Trường TCPH Đại Tòng Lâm
Tiểu ban Tiếp tân:
- ĐĐ. Thích Nguyên Thái                - ĐĐ. Thích Vĩnh Tế
- ĐĐ. Thích Phước Nhàn                 - ĐĐ. Thích Quảng Kiên    
- ĐĐ. Thích Nhuận Ý                       - ĐĐ. Thích Đức Duy          
- NS. Thích nữ Hạnh Nhân              - NS. Thích nữ Đồng Liên
Tiểu ban Tiếp lễ:
- Tăng Ni sinh Trường TCPH ĐTL
Tiểu ban Âm thanh:
- Tăng sinh Trường TCPH Đại Tòng Lâm
Tiểu ban Thị giả:
- Tăng Ni sinh Trường TCPH ĐTL
Tiểu ban Xướng ngôn:      
- ĐĐ. Thích Quảng Ngữ                               - ĐĐ. Thích Trung Giác                  
- ĐĐ. Thích Truyền Tông                            - NS. Thích Nữ Hạnh Nghiêm
Tiểu ban Thông tin truyền thông:
TT. Thích Trí Định                                  - ĐĐ. Thích Nguyên Trụ
Cư sỹ Quảng Chuyên

Tiểu ban Cung nghinh:
- Tăng sinh Trường Phật học Đại Tòng Lâm

III. BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ ĐẠI TÒNG LÂM:
Thiền chủ: HT. Thích Quảng Hiển
Phó Thiền chủ: HT. Thích Chơn Tịnh
Ban Giảng huấn:
- TT. Thích Thiện Thuận
- Ban Hoằng pháp TW và Ban Hoằng pháp Tỉnh
Thư ký:                                            
- TT. Thích Trí Định                                    - ĐĐ. Thích Thị Minh
- ĐĐ. Thích Quảng Ngữ                  
Nghi lễ:                                             
- TT. Thích Nhuận Phước                            - TT. Thích Đức Chơn
- TT. Thích Nhuận Như                               - TT. Thích Pháp Luân
- TT. Thích Quảng Phổ                                - ĐĐ. Thích Nhuận Thức
- ĐĐ. Thích Quảng Ngữ
Tụng giới:                                        
- TT. Thích Nhuận Phước                            - TT. Thích Đức Chơn
- ĐĐ. Thích Pháp Luân
Quản chúng:
- ĐĐ. Thích Nhuận Bảo                               - ĐĐ. Thích Nhuận Ý          
- ĐĐ. Thích Đức Duy                                   - ĐĐ. Thích Minh Quang
Tri sự:
- TS. Nhuận Thành                                       - TS. Minh Thiền
- TS. Chơn Từ                                                - TS. Phước Hạnh

IV. BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ NI VIỆN THIỆN HÒA:
Thiền chủ:                      - NT. Thích nữ Như Như
Phó Thiền chủ:
- NS. Thích nữ Như Diên                 - NS. Thích nữ Hạnh Nhân
- NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm                    
Thư ký, kiêm Trưởng chúng:            - NS. Thích nữ Như Bảo
Tụng giới:         
- NS. Thích nữ Hạnh Nhân              - NS. Thích nữ Như Bảo
Nghi lễ:               - SC. Thích nữ Quảng Trinh
Tri sự:                - SC. Thích nữ Diệu Ý
Tri khách:         - SC. Thích nữ Như Nghiêm

V. CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC:

1/ THỜI KHÓA TU HỌC NỘI THIỀN:
- 03 giờ 30: Thức chúng
- 03 giờ 45: Công phu sáng
- 05 giờ 30: Chấp tác
- 06 giờ 30: Tiểu thực
- 07 giờ 30: Học tập
- 9 giờ 00: Tụng kinh (Đối với hành giả ngoại thiền tụng vào thứ 2,4,6)
- 10 giờ 00: Cúng ngọ
- 10 giờ 30: Thọ trai
- 11 giờ 00: Kinh hành
- 12 giờ 00: Chỉ tịnh
- 13 giờ 00: Thức chúng
- 14 giờ 00: Tụng kinh
- 16 giờ 00: Công phu chiều
- 17 giờ 00: Dược thạch
- 18 giờ 30: Tụng kinh
- 21 giờ 00: Tọa thiền
- 21 giờ 30: vệ sinh cá nhân
- 22 giờ 00: Chỉ tịnh
2/ 
SINH HOẠT TẬP TRUNG: gồm các Trường hạ Tỉnh và Thị xã Phú Mỹ
a.Lễ Khai giảng khóa An cư: 08 giờ ngày 07/6/2020
b. Kiết giới An cư: 13 giờ 30 ngày 07/6/2020
c. Lễ Bế giảng khóa An cư: 08 giờ ngày 27/8/2020
d. Tác pháp Tự tứ: 13 giờ 30 ngày 27/8/2020
e. Ngày tụng giới: 08 giờ các ngày 15 và 30 ÂL (29, tháng thiếu) hàng tháng
f. Ngày học tập tập trung: Từ 08h -10h vào các ngày Thứ sáu của tuần đầu tiên trong tháng và giữa tháng, gồm các môn học như sau: 
 
Ngày Môn học
12/6/2020
(21/4N)
Hành chánh Giáo hội (Hiến chương GHPGVN và các thủ tục hồ sơ)
26/6/2020
(06/5AL)
Đại cương Giới luật
10/7/2020
(20/5 AL)
Triển khai về an ninh
quốc phòng
30/8/2020
(11/6 AL)
Khái quát Luật Tôn giáo
07/8/2020
(18/6AL)
Ứng dụng truyền thông mạng trong công tác hoằng pháp thời đại công nghệ số và kỷ năng sử dụng mạng xã hội
14/8/2020
(25/6AL)
Khái quát Nội qui
Ban Tăng sự Trung ươngVI. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH CHÁNH:
  1. LỄ KHAI HẠ:
- Tuyên bố lý do
- Niệm Phật cầu gia bị
- Giới thiệu Đại biểu tham dự
- Dâng hoa cúng dường
- Phát biểu Khai mạc
- Các Ban, ngành tặng hoa chúc mừng
- Báo cáo Công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2564
- Phát nguyện của hành giả An cư
- Phát biểu của Chính quyền
- Đạo từ của Chư tôn giáo phẩm chứng minh
- Cảm tạ của Ban tổ chức
- Hồi hướng, bế mạc
- Dùng cơm                                                                                                                                             
  1. LỄ MÃN HẠ:
- Tuyên bố lý do
- Niệm Phật cầu gia bị
- Giới thiệu Đại biểu tham dự
- Dâng hoa cúng dường
- Phát biểu Bế giảng Khóa An cư
- Các Ban, ngành tặng hoa chúc mừng
- Báo cáo Tổng kết khóa An cư Kiết hạ PL.2564
- Cảm tưởng của hành giả An cư
- Tuyên dương các Hành giả tinh chuyên
- Phát biểu của Chính quyền
- Đạo từ của Chư Tôn giáo phẩm chứng minh
- Cảm tạ của Ban tổ chức
- Hồi hướng, bế mạc
- Dùng cơm
VII. KINH PHÍ:
Ban Chức sự các Trường hạ phối hợp lo chi phí lễ Khai hạ, Mãn hạ, công đức phí Giáo thọ và Giảng viên, sau đó tất toán lại với Thủ quỹ của Ban tổ chức.

 
VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây