Chương trình lễ tang Trưởng lão HT. Thích Giác Cầu

Thứ tư - 16/12/2020 05:24

Chương trình lễ tang Trưởng lão HT. Thích Giác Cầu

92318
 
22807
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
____________________

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BR-VT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________


                    BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
           TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC CẦU
 
 • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh BR-VT;
 • Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh BR-VT,
khóa IV (nhiệm kỳ 2004-2011);
 
 • Nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
 • Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Tăng trưởng Giáo đoàn V;
 • Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.

I. BAN CHỨNG MINH:
 
 • Hòa thượng Thích Trí Quảng: Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.
 • Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Giác Tường: Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN.
 • Hòa thượng Viên Minh: Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Giác Ngộ: Thành viên HĐCM GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Giác Hà: Thành viên HĐCM GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Giác Lai: Thành viên HĐCM GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Thiện Nhơn: Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Thiện Pháp: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Giác Toàn: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng viện Nghiên cứu Phật Học Việt Nam.
 • Hòa thượng Thích Thiện Tánh: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Thiện Tâm: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 • Thượng tọa Thích Thiện Thống: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Huệ Trí: Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Huệ Thông: Phó Tổng Thư ký, Chánh VP2 TƯ GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Quảng Hiển: UV. HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT.
 • Hoà thượng Thích Giác Cảnh: UV. HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ Giáo đoàn 5.
 • Hòa thượng Thích Trí Châu: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • Hòa thượng Thích Giác Hạnh: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • Hòa thượng Thích Nhựt Huệ: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • Hòa thượng Thích Giác Tùng: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
                            
II. BAN TỔ CHỨC:
Trưởng ban:                                                
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Phó Trưởng ban:    
Hòa thượng Thích Thiện Pháp      
                        Hòa thượng Thích Huệ Thông
Phó Trưởng ban Thường trực điều hành:                                 
                        Hòa thượng Thích Quảng Hiển
Các Phó Trưởng ban:                                                        
Hòa thượng Thích Như Thị                         Hoà thượng Thích Giác Pháp
Hoà thượng Thích Giác Ánh                       Hoà thượng Thích Giác Nhân
Hoà thượng Thích Minh Thuấn                  Hoà thượng Thích Minh Hoá
Thượng tọa Thích Giác Trí                         Thượng tọa Thích Giác Thông     Đại đức Thích Nhuận Nghĩa              Thượng tọa Thích Thiện Thuận                 Thượng tọa Thích Minh Hạnh                        Thượng tọa Quách Thành Sattha
Thượng tọa Thích Minh Thường                Thượng tọa Thích Nhuận Trí
Thượng toạ Thích Giác Thanh                   Thượng toạ Thích Minh Thành                 
Thượng toạ Thích Minh Lộc                       Đại đức Thích Nguyên Thái
Đại đức Thích Giác Phương           
Ủy viên:
                        Đại đức Thích Thiện Thông                        Thượng toạ Thích Trí Định            
                        Đại đức Thích Vĩnh Tế                                Thượng toạ Thích Quảng Ngôn
Đại đức Thích Khai Tâm                             Đại đức Thích Minh Đạo                                        Đại đức Thích Minh Nhứt                                  Ni trưởng Thích nữ Như Như                     
                        Ni sư Thích nữ Như Diên                            Ni sư Thích nữ Phấn Liên
                        Ni sư Thích nữ Tiến Liên               
Ban Thư ký
Đại đức Thích Nhuận Nghĩa                       Đại đức Thích Thiện Thông
Đại đức Thích Trí Định                               Sư cô Thích nữ Quảng Châu
Sư cô Thích nữ Đồng An
Ban Thủ quỹ
TT. Thích Giác Thanh                                 Đại đức Thích Giác Phương           

III. CÁC TIỂU BAN:

Ban điều hành         
Hoà thượng Thích Giác pháp                     Thượng toạ Thích Giác Thông                   Đại đức Thích Nhuận Nghĩa              Thượng tọa Thích Thiện Thuận
Đại đức Thích Nguyên Thái                       Thương toạ Thích Nhuận Phước
Thượng toạ Thích Quảng Ngôn                  Đại đức Thích Thiện Thông                        Đại đức Thích Vĩnh Tế                                   Đại đức Thích Khai Tâm                             Đại đức Thích Minh Đạo                             Thương toạ Thích Nhựt Tây
Thương toạ Thích Minh Lượng                  Thương toạ Thích Giác Thuận
Đại đức Thích Minh Phương                      Đại đức Thích Minh Nhứt  
Ni sư Thích nữ Phấn Liên                           Ni sư Thích nữ Hiền Liên
Sư cô Thích nữ Đăng Liên                          Sư cô Thích nữ Chung Liên

Ban Nghi lễ
Hoà thượng Thích Giác Pháp                     Thượng toạ Thích Nhuận Phước   
Thượng toạ Thích Giác Thông                   Ban Nghi lễ Hệ phái Khất sĩ

Ban Xướng ngôn
Đại đức Thích Thiện Thông                        Đại đức Thích Quảng Hà
Đại đức Thích Quảng Ngữ                          Đại đức Thích Minh Nhứt
Đại đức Thích Giác Thành                          Đại đức Thích Minh Nghi
Đại đức Thích Minh Giáo

Ban Thông sự
Trưởng ban:
Đại đức Thích Trung Tấn   
Phó ban:
Đại đức Thích Minh Chiến
Ủy viên:
Đại đức Thích Minh Chiếu                         Đại đức Thích Minh Thiền
Đại đức Thích Minh Tín                              Đại đức Thích Thiện Nguyện
Đại đức Thích Hạnh Quang                        Đại đức Thích Thiện Tấn
Đại đức Thích Minh Đồng

Ban Tiếp Tân:
Hoà thượng Thích Giác Cảnh                     Thượng tọa Thích Giác Thanh      
Đại đức Thích Nguyên Thái                       Đại đức Thích Vĩnh Tế                   
Đại đức Thích Khai Tâm                             Đại đức Thích Giác Phương
Thượng toạ Thích Giác Thuận                   Đại đức Thích Minh Hiệp
                        Đại đức Thích  Bảo Nghiêm                       Đại đức Thích Minh Thanh
Ni sư Thích nữ Hạnh Nhân                         Ni sư Thích nữ Phấn Liên  
Ni sư Thích nữ Hiền Liên                            Sư cô Thích nữ Đăng Liên             
Sư cô Thích nữ Hồng Liên                          Sư cô Thích nữ Trí Liên                 
Sư cô Thích nữ Minh Diệu Thiện              Sư cô Thích nữ Diệu Thuận

Ban Hương đăng:        
Đại đức Thích Minh Mạnh                         Sa di Thích Minh Nhã

Ban Hầu Kim quan:     
Chư Tăng trong Giáo đoàn V


Ban Trần thiết
Đại đức Thích Minh Trúc                           Đại đức Thích Minh Khiết
Đại đức Thích Bảo Nhật                              Sư cô Thích nữ Nguyên Xuân
Sư cô Thích nữ Diệu Thảo                          Sư cô Thích nữ Nguyên Ngọc

Ban Tiếp lễ
            Đại đức Thích Minh Khiết                          Đại đức Thích Minh Phú
            Đại đức Thích Minh Triết                           Đại đức Thích Minh Thời
Đại đức Thích Minh Vân                            Đại đức Thích Minh Quý
Ni sư Thích nữ Thuần Liên                         Sư cô Thích nữ Đăng Liên (SX)    
Sư cô Thích nữ Hòa Liên                            Sư cô Thích nữ Lành Liên
Sư cô Thích nữ Quảng Lành                       Sư cô Thích nữ Ngọc Liên

Ban Phụ trách sổ tang       
Trưởng ban:   Đại đức Thích Giác Phương           
Ủy viên:
Đại đức Thích Minh Hiệp                           Đại đức Thích Bảo Nguyên                                                Đại đức Thích Chí Hùng                             Đại đức Thích Minh Thông

Ban Hiếu đồ
Thượng toạ Thích Giác Thông                   Đại đức Thích Giác Phương           
Đại đức Thích Minh Triết                           Đại đức Thích Minh Trì
Đại đức Thích Minh Thời

Ban Thị giả
Trưởng ban: Đại đức Thích Chí Hùng
Phó ban:         Đại đức Thích Minh Khương
                        Sư cô Thích nữ Tịnh Liên
Ủy viên:                    
Đại đức Thích Minh Chiến                         Đại đức Thích Minh Giáo
Đại đức Thích Thiện Duệ                            Đại đức Thích Thiện Viên
Đại đức Thích Tâm Giác                             Sư cô Thích nữ Hoa Liên (B)         
Sư cô Thích nữ Quý Liên                            Sư cô Thích nữ Nguyện Liên         
Sư cô Thích nữ Hoàng Liên                        Sư cô Thích nữ Như Kim
Sư cô Thích nữ Tâm Liên                            Sư cô Thích nữ Huệ Tánh
Sư cô Thích nữ Chơn Niệm                         Sư cô Thích nữ Diệu Liên
Sư cô Thích nữ Thắng Liên                         Sư cô Thích nữ Phước Liên
Sư cô Thích nữ Diệu Lạc                            

Ban Trai soạn, Hành đường
Trưởng ban: Ni sư Thích nữ Hỷ Liên                   
Ủy viên: Ni chúng xã Tân Hoà                             

Ban Trật tự 
Đại đức Thích Minh Trang
Đội Dân phòng thôn Phước Thành, xã Tân Hòa

Ban Giữ xe   
Đội Dân phòng thôn Phước Thành, xã Tân Hòa


BAN TỔ CHỨC
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây