Công văn V/v Thống kê Tự viện – Tăng ni

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ __________ Số: 218 /CV–BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________________________Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  11 tháng 6 năm 2020 V/v thống kê Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính gởi:     – Các Ban Chuyên ngành thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố Thực hiện Thông báo số 112/TB–HĐTS ngày 06/6/2020 của…