Công văn chỉ đạo của HĐTS và các Ban ngành trực thuộc

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ Số: 173/HĐTS-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020   Kính gửi:         – Ban, Viện Trung ương; – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; – Học viện Phật giáo Việt Nam,…