Kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập Trường CTPH Đại Tòng Lâm

Thứ bảy - 30/03/2019 08:01
Kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập Trường CTPH Đại Tòng Lâm
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
TRƯỜNG CAO-TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM
Số: ……./KH-BGH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 3 năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ Truyền thống lần thứ 27, Kỷ niệm 30 năm thành lập
Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm (1990-2020)
và Lễ Tốt nghiệp Trung cấp khóa 9, Cao đẳng khóa 7
_________________________________________

A. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA
Tạo dấu ấn sau một chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời tri ân những bậc thầy giáo thọ qua nhiều thế hệ đào tạo Tăng Ni sinh của trường Phật học Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa.
B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
- Thời gian: Từ ngày 19-20/01/Canh Tý (2020)
- Địa điểm: Trung tâm Phật giáo Đại Tòng Lâm, P. Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.
C. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban: HT. Thích Quảng Hiển
Phó ban:
- ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa                     - TT. Thích Thiện Thuận
- TT. Thích Trung Đạo                              - TT. Thích Nhuận Quang
- TT. ThíchThánh Minh                             - TT. Thích Pháp Huệ                      
- ĐĐ. Thích Nhuận Phước
                       - ĐĐ. Thích Nguyên Thái

- ĐĐ. Thích Thiện Thông                      - NT. Thích nữ Như Như
- NS. Thích nữ Huệ Dâng                      - NS. Thích nữ Nguyên Thiện
Các ủy viên:
- TT. Thích Trí Định                                  - TT. Thích Thiện Chí
- TT. Thích Trung Tánh                             - TT. Thích Trung Huệ
- TT. Thích Thiện Thành                            - TT. Thích Minh Khai
- TT. Thích Huệ Giáo                                 - TT. Thích Thường Tín
- TT. Thích Nguyên Bình                            - TT. Thích Tâm Pháp
- TT. Thích Quảng Châu                            - TT. Thích Thánh Biện
- TT. Thích Chiếu Hương                           - TT. Thích Đức Minh
- TT. Thích Phước Tiến                              - TT. ThíchThiện Mỹ
- TT. Thích Tâm Phú                                  - TT. Thích Đức Chơn
- ĐĐ. Thích Chiếu Hiền                              - ĐĐ. Thích Pháp Luân
- ĐĐ. Thích Tâm Trụ                                 - ĐĐ. Thích Tâm Tựu
- ĐĐ. Thích Nhuận Đức                              - ĐĐ. Thích Trung Hiếu
- ĐĐ. Thích Nguyên Kính                          - ĐĐ. Thích Trí Nghiêm
- ĐĐ. Thích Thiện Hưng (VT)                    - NS. Thích nữ Như Dung
- NS. Thích nữ Hạnh Nhân                         - NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm 
- NS. Thích nữ Như Diên                            - NS. Thích nữ Liên Tâm        
- NS. Thích nữ Như Minh                           - NS. Thích nữ Tâm Hạnh      
- NS. Thích nữ Phấn Liên                           - NS. Thích nữ Chúc Nhẫn
- NS. Thích nữ Minh Hải                            - NS. Thích nữ Nguyên Thanh
- SC. Thích nữ Quảng Nhật                        - SC. Thích nữ Chúc Phương
- SC. Thích nữ Thuần Chơn                       - SC. Thích nữ Như Bảo         
- SC. Thích nữ Diệu Hoàng (k3)                 - SC. Thích nữ Nguyên Xuân 
Thủ quỹ:  NS. Thích nữ Như Diên
 
CÁC TIỂU BAN
1. Ban biên tập Kỷ yếu:
- TT. Thích Thiện Thuận                            - ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
- ĐĐ. Thích Thiện Thông                           - TT. Thích Trí Định
- TT. Thích Trung Đạo                               - TT. Thích Thường Tín
- TT. Thích Trung Bửu                               - ĐĐ. Thích Chiếu Hiền                   
- ĐĐ. Thích Tâm Trụ                                  - ĐĐ. Thích Nguyên Tuấn               
- ĐĐ. Thích Hạnh Danh                              - NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm

- NS. Thích nữ Diệu Thiện (A)                     - NS. Thích nữ Minh Lạc
- SC. Thích nữ Chúc Phương                      - SC. Thích nữ Quảng Nhật
- SC. Thích nữ Như Bảo                               - SC. Thích nữ Quảng Châu
-SC. Thích nữ Liên Nhàn                            - SC. Thích nữ Định Đức
- Cư sĩ Quảng Bình
2. Ban Trần Thiết:
- ĐĐ. Thích Thiện Thông                           - ĐĐ. Thích Nhuận Bảo
- SC. Thích nữ Nguyên Xuân                     - Tăng sinh Trường TCPH
3. Ban Xướng ngôn:
- ĐĐ. Thích Thiện Thông                           - ĐĐ. Thích Chiếu Ý
- ĐĐ. Thích Phước Niệm                                - ĐĐ. Thích Nguyên Ngữ                 
- ĐĐ. Thích Thiện Thành         
                    - ĐĐ. Thích Quảng Hà

4. Ban Tiếp tân:
- TT. Thích Nguyên Bình                             - TT. Thích Trung Tánh
- ĐĐ. Thích Nhuận Phước                          - TT. Thích Pháp Huệ
- ĐĐ. Thích Pháp Luân                              - TT. Thích Tâm Phú
- NS. Thích nữ Hạnh Nhân                         - NS. Thích nữ Quảng Đàm
- NS. Thích nữ Minh Lạc                            - NS. Thích nữ Diệu Thiện (A)
- NS. Thích nữ Chúc Nhẫn
5. Ban thông tin - truyền thông và triển lãm:
Trưởng ban: ĐĐ. Thích Trí Định
Phó ban:        
TT. Thích Nhuận Quang                        - ĐĐ. Thích Tâm Trụ 
ĐĐ. Thích Hạnh Danh                           - NS. Thích nữ Như Minh
SC. Thích nữ Thánh Nghiêm

Các ủy viên:
- ĐĐ. Thích Quảng Hà                               - ĐĐ. Thích Nguyên Trụ
- SC. Thích nữ Tâm Thịnh                          - Cư sĩ Quảng Chuyên
- Ban Thông tin - truyền thông tỉnh BR-VT
6. Ban ẩm thực:
Trưởng ban: NS. Thích nữ Thuần Chơn
Phó ban:
          - ĐĐ. Thích Thiện Hưng (VT)                    - NS. Thích nữ Minh Hải        
Phụ trách nước:
          - SC. Thích nữ Tâm Hiếu
Các Ủy viên:
          - PT Hoa Tâm, Tp. HCM
          - Các nhóm Phật tử                          
7. Ban hành đường:
Trưởng ban: NS. Thích nữ Nguyên Thanh
Phó ban:
- NS. Thích nữ Tâm Đức                           - SC. Thích nữ Thuần Chơn   
- SC. Thích nữ Minh Viên                          - SC. Thích nữ Ngọc Diên (NV.TH)
Các ủy viên: Cựu Ni sinh Ni viện Thiện Hòa
8. Ban cư trú:
- ĐĐ. Thích Nguyên Thái                           - ĐĐ. Thích Nhuận Bảo
- ĐĐ. Thích Quảng Kiên                          - SC. Thích nữ Như Bảo
9. Ban Trật Tự:
Tăng sinh Trường Phật học
Gia đình Phật tử thị xã Phú Mỹ
10. Ban Vận động Tài Chánh:
Trưởng ban: TT. Thích Thiện Thuận
Các Phó Ban: SC. Thích nữ Diệu Hoàng (Khóa 3)
11. Ban Tiếp Lễ:
- SC. Thích nữ Huệ Chánh                 - SC. TN. Diệu Pháp (SX)
- SC. Thích nữ Hạnh Thiện                         - SC. Thích nữ Thanh Thảo
- SC. Thích nữ Dung Liên (VT)            - SC. Thích nữ Chơn Đăng     
- SC. TN. Diệu Pháp (CĐ)               
12. Ban Thông sự:
- ĐĐ. Thích Minh Thuận (Khóa 3)             - ĐĐ. Thích Trung Tấn
- ĐĐ. Thích Thiện Duệ                               - ĐĐ. Thích Hữu Tâm
13. Ban Thị giả:
- Ni sinh khóa 9 Trung cấp (ngày 19)
- Ni sinh khóa 8 lớp Trung cấp (ngày 20)
14. Ban Cung nghinh:
- Tăng sinh khóa 9 Trung cấp (ngày 19)
- Tăng sinh khóa 8 lớp Trung cấp (ngày 20)
15. Tiểu ban Dâng hoa:
Trưởng ban:         Cs Nhuận Thái (Nguyễn Văn Thái)
Phó ban:               Cs. Nhuận Trân (Nguyễn ĐăngTuấn)
Các ủy viên:         Phân Ban GĐPT tỉnh
16. Ban Âm thanh Ánh sáng:
- ĐĐ. Thích Nhuận Đức                             - ĐĐ. Thích Thiện Duệ
- Đ Đ. Thích Thiện Quảng                          - Tăng sinh Trường TCPH
17. Ban Phim ảnh:
- ĐĐ. Thích Thiện Hưng (VCT)
- Cty phim Khanh Gia (TP.HCM)
D. CHƯƠNG TRÌNH LỄ:
Ngày 19/1/Canh Tý:
- 08 giờ 30: Tọa đàm, chủ đề Những cánh chim không mỏi.
- 11 giờ 00: Thọ trai
- 14 giờ 00: Lễ Truyền thống lần 27, chủ đề “Con đò xưa
          1. Tuyên bố lý do (TT. Thích Trung Đạo)
          2. Niệm Phật cầu gia bị
          3. Giới thiệu Chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh
          4. Tán ca Đại Tòng Lâm
          5. Cảm tưởng của cựu Tăng Ni sinh K1, K2 (TT. Thích Thiện Thuận)
          6. Giao lưu các Khóa
          7. Huấn từ của Chư Tôn đức Giáo thọ, Ni trưởng Quản viện NV.TH
          8. Khánh tuế Hòa thượng Hiệu trưởng và chư Tôn đức Giáo thọ
          9. Đạo từ của Hòa thượng Hiệu trưởng
          10. Trao cờ luân lưu
          11. Cảm tạ (TT. Thích Nhuận Quang)
- 17 giờ 00: Ẩm thực
- 19 giờ 00: Tưởng niệm Tổ Khai sơn Đại Tòng Lâm và chư vị Tôn đức Ban Giám đốc, Ban Quản trị, Ban Giám hiệu, Giáo thọ. Chủ đề “Cõi đi về”.
          1. Tuyên bố lý do (TT. Thích Nhuận Quang)
          2. Niệm Phật cầu gia bị
          3. Giới thiệu chư Tôn đức Chứng minh
          4. Thắp nến Tưởng niệm
          5. Đọc bài tưởng niệmTổ Khai sơn Đại Tòng Lâm và chư vị Tôn đức Ban Giám đốc, Ban Quản trị, Ban Giám hiệu, chư vị Giáo thọ và Tăng Ni sinh đã viên tịch(TT. Thích Trung Đạo)
          6. Nhạc phẩm “Một cõi đi về” (ca sĩ...)
          7. Nhạc phẩm “Người thầy” (ca sĩ...)
          8. Đạo từ của Hòa thượng Hiệu trưởng
          9. Cảm tạ (TT. Thích Thường Tín)
Ngày 20/1/Canh Tý:
- 08 giờ 00: Cắt băng khai mạc khu triển lãm
- 08 giờ 30: Lễ Chính thức Kỷ niệm 30 năm thành lập trường và Lễ tốt nghiệp.
01. Niệm Phật cầu gia bị
02. Phút nhập từ bi quán, tưởng nhớ Tổ khai sơn, chư vị Giám đốc, Ban Quản Trị, Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ đã viên tịch
03. Tuyên bố lý do - Thông qua chương trình
04. Giới thiệu thành phần tham dự
05. Dâng hoa cúng dường
06. Diễn văn khai mạc (HT. Hiệu Trưởng)
07. Tặng hoa chúc mừng
08. Báo cáo thành quả 30 năm đào tạo Tăng tài (ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa)
09. Trung ương Giáo hội tặng Bằng Tuyên dương công đức cho Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ
10. Cựu Tăng Ni sinh dâng khánh vàng lên HT. Hiệu Trưởng
11. Thông qua danh sách khen thưởng các Tăng Ni sinh tốt nghiệp có thành tích xuất sắc (ĐĐ. Thích Nguyên Thái)
12. Phát biểu cảm tưởng của đại diện Tăng Ni sinh (Tăng sinh Lớp CD k7)
13. Phát biểu của Chính quyền tỉnh
14. Phát biểu của Ban Tôn giáo chính phủ
15. Phát biểu chỉ đạo của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương
16. Đạo từ của Hội đồng Trị sự GHPGVN
17. Cảm tạ của Ban Tổ chức
18. Hồi hướng - Bế mạc
Mời Đại biểu dùng cơm thân mật
E. THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI:
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
- Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương;
- Ban Trị sự và Ban Giám hiệu các tỉnh, thành bạn;
- Các Ban ngành Chính quyền tỉnh, thị xã Phú Mỹ và địa phương;
- Các vị nguyên lãnh đạo Chính quyền tỉnh qua các thời kỳ từ năm 1990 đến nay;
- Các Cơ quan báo đài, Báo Giác Ngộ, Phật sự Online, Báo BR-VT, Đài Truyền hình BR-VT.
F. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
- Ban biên tập có trách nhiệm tổng hợp các hình ảnh, tư liệu, bài viết về bản trường từ khi thành lập trường đến nay;
- Lập danh sách trích ngang đưa vào kỷ yếu từ khóa 1 cho đến nay (bao gồm: Họ tên, pháp danh, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nơi ở hiện nay, các chức vụ trong Giáo hội hiện nay đang phụ trách, học vị). mỗi khóa cử một vị trưởng ban liên lạc để chu cấp thông tin của Tăng Ni sinh khóa mình gởi về Ban Tổ chức.
- Gởi hình thẻ 4x6 để làm kỷ yếu (hình thức gởi hình trực tiếp hoặc qua Nick name zalo của ban tổ chức:Kyniem30namđtl.
- Ban Giám hiệu gởi thư mời đến các vị giáo thọ, cựu Tăng Ni sinh các khóa tham gia viết bài Kỷ yếu 30 năm thành lập trường chuyển qua:
Email: kyyeu30namdtl@gmail.com
- Các khóa từ khóa 1-9 Trung cấp và khóa 1-7 Cao đẳng đều làm trại sinh đại diện cho khóa mình.
- Ban Giám hiệu Lập thủ tục xin phép Cơ quan chức năng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm
- Sau khóa An cư kiết hạ, Ban biên tập phải cơ bản hoàn thiện tập Kỷ yếu.
- Ban Thông tin-truyền thông báo rộng rãi trên các trang website Phật giáo như: daitonglam.com, nhóm zalo Kyniem30namđtl, phatgiaobariavungtau.org.vn, phatsuonline.com.
G. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Ngày 24/2/Kỷ Hợi:Họp phiên thứ nhất để triển khai kế hoạch chi tiết và phân nhiệm cụ thể;
- Ngày 05/3/Kỷ Hợi: phiên thứ hai Ban Biên tập kỷ yếu họp bàn triển khai công tác biên tập
- Ngày 10/8/Kỷ Hợi: Họp phiên thứ ba các Trưởng Tiểu ban báo cáo công tác chuẩn bị;
- Ngày 20/10/Kỷ Hợi: Họp phiên thứ tư  kiện toàn công tác chuẩn bị và kịch bản tổ chức;
- Ngày 16/01/Canh Tý: Họp phiên cuối cùng để rà soát lại toàn bộ chương trình tổ chức.
- Ngày 19-20/01/Canh tý: thực hiện chương trình chính thức.
Đây là một sự kiện trọng đại và để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, vì vậy Ban Giám hiệu nhà trường kính mời tất cả cựu Tăng Ni sinh các khóa của bản trường ở trong nước hay ngoài nước đều phải có mặt tại bản trường để tham dự lễ và tham gia các công tác tổ chức.

 
                                                                                            
TM. BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây