Vũng Tàu: Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Hải Vân

Hướng về ngày Đức Thế Tôn thành đạo mang ánh sáng Từ bi-Trí tuệ soi rọi khắp nhân thiên, 6 giờ chiều ngày 15-1 (mùng 5-12-Quý Mão), tại chùa Hải Vân (Vũng Tàu) đã trang nghiêm an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, buổi lễ dưới sự chủ trì của Sư cô Thích nữ Huệ Trí, trụ trì chùa Hải Vân.

Trong không khí trang nghiêm, Sư cô Thích nữ Huệ Trí đã niêm hương, sái tịnh trong sự xướng niệm và đồng nhiếp tâm trì tụng thần chú Đại bi cầu nguyện của Ni chúng và đạo tràng Phật tử hội chúng hiện diện.

Sau đó sư cô đã bài pháp thoại nói về những hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm là thị hiện có sự cứu khổ, ban vui cho tất cả chúng sanh các cõi. Chính nhờ sự từ bi gia hộ của Bồ-tát Quán Thế Âm và sự phát tâm phụng cúng của Phật tử mà Sư cô trụ trì đã làm lễ an vị trong khuôn viên chùa, tạo duyên lành cho Phật tử thập phương được chiêm bái, cầu nguyện.

Sau lễ an vị Sư cô Thích nữ Huệ Trí đã hướng dẫn Ni chúng và Phật tử tham dự cùng hướng về thánh tượng Bồ-tát đồng thanh phúng tụng Bồ-tát Phổ Môn kinh và đảnh lễ 12 lời nguyện của Ngài trong niềm kính ngưỡng để nguyện cầu Bồ-tát Quán Thế Âm luôn che chở cho toàn thể nhân dân thành phố cũng như cả nước luôn được sống trong ánh đạo từ quan của Ngài.

Trung Giác

Bài viết liên quan